اهداء خون توسط نماینده مقام معظم رهبری در استان و تعدادی از مدیران و معاونین و همکاران نهاد

فهرست